ออกแบบ และติดตั้งห้อง CLEAN ROOM

ออกแบบ และติดตั้งห้อง Clean Room

ออกแบบ และติดตั้งห้อง Clean Room

Blog Article

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด

คลีนแอร์ โปรดักท์ บจก.

ออกแบบ และติดตั้งห้อง Clean Room

       บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาและออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงห้องคลีนรูมผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ห้องคลีนรูม โดยลูกค้าทางบริษัทฯ ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอิเล็กทรอนิกส์บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านระบบคลีนรูม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษางานด้านคลีนรูม โดยมีจุดประสงค์มุ่งมั่นและพัฒนางานด้านระบบคลีนรูมให้มีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุดเพื่อให้บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

Clean Room Class 100


Building


Clean Booth


มาตรฐาน Clean Room
       - U.S. Federal Standard 209B และ ISO 14644 เป็นมาตรฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม Clean Room โดยกำหนดให้มีค่าอนุภาคความสะอาดใหญ่กว่า 0.5 ไมครอนในปริมาณอากาศบรรจุ 1 ลูกบาศก์ฟุต
       -  Standard class : class 100 class 100,000 มีคุณสมบัติที่ความสัมพันธ์กับปริมาณอนุภาคขนาดต่างๆดังแสดงใน “ Particle diameter distribution curve”
       - NASA Standard เป็นมาตรฐานของ Clean Room ที่มาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญในการควบคุมเชื้อโรค หรืออินทรียวัตถุ


ประเภท Clean Room
Clean Room มีข้อกำจัดกำหนดทั่วไปโดยความสะอาด หรือโดยทิศทางการไหลของลม พื้นที่การไหลของลมมี 3 ประเภท
       1. แบบทั่วไป หรือ Turbulent Flow
       2. แบบแนวนอนขนานกับพื้น
       3. แบบแนวดิ่งขนานกับผนัง


       Conventional Clean Room ลม Supply ไหลจากหัวจ่ายที่ฝ้าเพดานห้องแล้วไหลกลับทาง Return grill บนผนังห้องระบบนี้เป็นระบบพื้นฐานและราคาประหยัดค่าความสะอาดมีข้อจำกัดเพราะว่าทำให้ผงฝุ่นในอากาศเจือจางลงเท่านั้น เหมาะสำหรับ Clean Room Class 10,000 ถึง 100,000
       Cross Flow Clean Room ลม Supplyไหลเข้าห้องโดยผ่าน HEPA Filter ที่ผนังและลม Return ไหลกลับด้านตรงข้ามของผนัง การไหลของลมเป็นแบบแนวนอนกับพื้นผงฝุ่นในอากาศถูกเคลื่อนที่ไปในแนวนอนไม่ตกลงพื้นสิ่งปนเปื้อนไหลตามไปกับลม ฉะนั้นบริเวณต้นทางที่ไหลออกเท่านั้นที่เป็น Class 100
       Down Flow Clean Room เพดานห้องประกอบด้วย HEPA Filter ทั้งหมดโดยมีลมไหลลงมาตามแนวดิ่งขนานกับผนังห้อง ครอบคลุมพื้นทั้งหมดทำให้พื้นทำงานทั้งหมดเป็น Class 100 เป็นระบบที่ต้องการพื้นที่สำหรับงานระบบมาก มีค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง


Scope of Business : Design & Consultation for The Flowing System
• Clean Room                     • De-Humidification
• M&E Engineering            • HVAC/R & Cold Storage
• Energy Recovery
• Clean Room Test& Certification
Manufacture of :
• Clean Room Equipment
       - Fan Filter Unit (FFU)
       - Air Shower (AS)
       - HEPA Filter Box (HB)
       - Clean Booth (CB)
       - Pass Box (PB)
       - Clean Pass Box
       - Floor Standard Pass Box
       - Shower Pass Box
       - Barometic Damper
       - Negative Pressure Damper
       - Clean Air Unit คลีนแอร์ โปรดักท์ (CAU)
       - Clean  Hand Dryer
       - Dispensing Booth


สามารถติดต่อได้ที่
ที่อยู่ : 14/2 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี 1) ถ.รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2319 7035-6
แฟกซ์ : +66 2416 4660
อีเมล : sales_capt@hotmail.com , sanserndotcom@hotmail.com
เว็บไซต์ : cleanair-product.thailandpocketpages.com

Report this page